Verbindt verborgen verleden


Ten geleide

Kaft CampiniaIn een even eenvoudige als hartelijke sfeer is vanmorgen hier in Oirschot "officieel" de stencilmachine gaan draaien voor de eerste pagina van "Campinia": toespraakje van de assistent-archivaris, druk op de knop door de archivaris, n applausje van het hele gezelschap, een glaasje geestrijk vocht voor alle medewerkers, een voorjaarsboeket voor en een dankwoord van de archivaris.
Het was, meen ik, zinvol om dat samen zo te doen, want het verschijnen van "Campinia" is waard om gevierd te worden. Eerste doel van "Campinia" is immers, alle historische materialen, zoals die in de keuken van het streekarchief gewassen en bereid zijn, op tafel te zetten voor iedere liefhebber. Het is dan de zaak van iedere consumerende tafelgast, en dat zijn er nu reeds zo'n kleine tweehonderd, in de geboden pure spijs of drank precies datgene te proeven, waarom hij of zij gast aan deze tafel is geworden.
Mogen er zeer veel tafelgenoten van de gevarieerde spijzen en dranken genieten, die op de "Campinia"-dis zullen worden geserveerd! "Chef de cuisine" Klaasen zij geprezen, zijn "aides de cuisine" verdienen lof.

Oirschot, 2 april 1971
Mr. H.K.J.M. Cappetti
voorzitter streekarchiefkommissie Noord-Kempenland

Copyright: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Overname van artikelen of gedeelten daaruit dient U schriftelijk aan te vragen bij de redaktie.
ISSN 0166-6959
Omslag: gedeelte uit de kaart Ducatus Brabantiae van Jacob van Deventer, uit 1558.
Onderstaand de inhoudsopgave van de in 29 jaargangen, 115 verschenen edities van "Campinia".

Toelichting

Deze inhoudsopgave geeft een volledig overzicht van de artikelen, die in alle 29 jaargangen (1971 - 1999) van Campinia zijn gepubliceerd.
Voor de indeling van deze inhoud is aansluiting gezocht bij de hoofdrubriek: geschiedenis Noord-Brabant van de Brabantse bibliografie, die gebaseerd is op de zogenaamde SISO-codering (= schema voor de indeling van de systematische catalogus in Openbare bibliotheken). Binnen de rubrieken worden de artikelen in alfabetische volgorde van auteursnaam gegeven. Wanneer een artikel door de redaktie is verzorgd, dan is dit aan het eind van een rubriek onder --, aangegeven. De volgorde wordt dan, evenals bij meerdere artikelen van de zelfde auteur, bepaald door het eerste woord in de titel, waarbij lidwoorden niet meetellen voor de alfabetisering.
Uitzonderingen op deze indeling per rubriek zijn:

  • de genealogische artikelen, die alfabetisch op familienaam zijn gerangschikt; wanneer er meerdere artikelen over de zelfde familie zijn opgenomen, dan is daarbinnen alfabetisch op auteursnaam geordend;
  • die artikelen, die in nummervolgorde zijn gepubliceerd;
  • de artikelen "Huizen en bewoners ...", die per (voormalige) gemeente - zo mogelijk - in volgorde van huidig adres zijn opgenomen. Eerst wordt het adres tussen [ ] gegeven, daarna het eventuele volgnummer van het artikel, indien van toepassing de naam van het huis en de auteursnaam. Wanneer een huis aan meerdere straten gesitueerd is, dan is het slechts één keer opgenomen.

De 'Mededelingen' uit de diverse jaargangen zijn niet in deze inhoudsopgave opgenomen.
Het nummer van de jaargang is aangeduid met een J plus het betreffende nummer gevolgd door de paginanummers van het artikel/de artikelen. Elke jaargang bevat vier nummers met uitzondering van jaargang 11, die er slechts drie bevat. Startten de jaargangen tot en met 1981 in april, met ingang van 1982 - het jaar waarin het Streekarchief Zuid-Oost Brabant uitgever werd - vangen deze in januari aan. Tekst tussen [ ] is in principe toegevoegd door de redaktie.

Oirschot, december 1999 De samenstellers,

H. Mijland en J. Suijkerbuijk

PS
Vanuit deze inhoudsopgave kunt u naar het hoofdstuk van uw keuze navigeren of rechtstreeks naar één van de categorieën binnen een hoofdstuk springen. Bij elk hoofdstuk vindt u een tabel per categorie met de verschillende artikelen. In deze tabel is een link opgenomen naar een jaargang van Campinia. Deze jaargang bestaat uit de edities, meestal vier, die er in een jaargang uitgegeven zijn. In de pdf-bestanden met de verzamelde edities van een jaargang kunt u vervolgens met bladwijzers naar het onderliggende nummer springen en de gewenste pagina opzoeken.
In de bijlage is een overzicht toegevoegd met gegevens over de verschillende jaargangen, de nummering van de edities, de datering en de paginanummering per editie. Vanuit deze tabel kunt u rechtstreeks naar een gewenste editie navigeren.

Oirschot, maart 2017
Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot

Inhoudsopgave

Volg ons op: